Ceníme si, že ste sa rozhodli nakúpiť produkt kolekcie Mini Artist. Aby boli obe strany, kupujúci i predávajúci, chránené, uvádzame tieto obchodné podmienky, ktoré platia pre nákup v internetovom obchode www.miniartist.sk

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Podmienky upresňujú a bližšie definujú práva a povinnosti predávajúceho /predávajúci/ a kupujúceho /kupujúci/. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa s Obchodnými podmienkami oboznámil a je si vedomý toho, že tieto sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy a prípadnej reklamácii tovaru.

Predávajúci je Bc. Jana Kováčiková Klárová, na Stebníčku 533/17, 086 33 Zborov, IČO: 50 642 332, DIČ: 1122528231, Číslo živnostenského registra 760-19141, Odbor živnostenského podnikania, Okresný úrad Bardejov (ďalej len „predávajúci“).
Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Kupujúcim je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakúpi tovar ktorý sa nachádza na internetovej stránke www.miniartist.sk (ďalej len „kupujúci“).
Predávajúci ponúka svoj tovar na predaj na webovej stránke www.miniartist.sk

OBJEDNÁVKY, KÚPNA ZMLUVA

Všetky objednávky, ktoré sú vytvorené na stránkach www.miniartist.sk sú pre obidve strany záväzné a vznikajú tak vzájomné práva a povinnosti. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami. Prijatie objednávky potvrdí Predávajúci zaslaním potvrdzujúceho e-mailu.
Objednávka Kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia potvrdenia objednávky zo strany Predávajúceho.
Veríme, že sa to nebude diať, ale informujeme, že predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, je Predávajúci povinný okamžite kontaktovať Kupujúceho, informovať ho o stave za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že nastala situácia, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. O prijatí objednávky bude Kupujúci automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, Kupujúci bude bezodkladne informovaný o ďalšom termíne dodania a postupe.

Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude vyexpedovaná, môže byť po Kupujúcom požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. Storno je možné poslať výhradne e-mailom na e-mailovú adresu: miniartist.sk@gmail.com. Pri zrušení objednávky je nutné aby Kupujúci uviedol meno, e-mail a číslo objednávky.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Rešpektujeme, že môže nastať situácia odstúpenia od zmluvy. Kupujúci má v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to aj bez uvedenia dôvodu.

Kupujúci môže svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť u predávajúceho predložením vyplneného formulára na odstúpenie od zmluvy , ktorý najdete tu. Vyplnený formulár v listinnej podobe je Kupujúci povinný zaslať Predávajúcemu spolu s tovarom na adresu predávajúceho.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo spolu s tovarom odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň zákonom stanovenej lehoty.

Tovar na vrátenie musí byť nepoškodený, nenosený, kompletný s visačkou, vrátane priloženého dokladu o kúpe. Tovar, z ktorého bola visačka odstránená, nebude Predávajúci akceptovať. Kupujúci je povinný poslať Predávajúcemu tovar na vrátenie doporučene, poistený a vo vhodnom balení, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu alebo zničeniu zásielky. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu, poškodenie alebo zničenie tovaru počas prepravy zásielky.

Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu.

Kupujúci je zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru spolu aj s oznámením o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu platby, ktoré od neho prijal na základe zrealizovanej objednávky. Platby budú Kupujúcemu vrátené len za tovar, náklady vynaložené na dopravu znáša Kupujúci.

Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby skôr ako pred tým, ako mu je tovar určený na vrátenie doručený a z tohto dôvodu je Kupujúci povinný odoslať zásielku s vráteným tovarom doporučene, nie dobierkou. Tovar, vrátený formou dobierky, Predávajúci neprevezme.

CENY TOVARU A PLATBA

Mini Artist má rôzne ceny pre rôzne položky. Ceny sú prehľadne uvedené pri každom produkte. Všetky ceny našich produktov sú s DPH. Podľa zvoleného spôsobu doručenia sa k cene tovaru pripočíta cena za dopravu. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovaru v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. o čom vždy Kupujúceho informuje.
Celkovú cenu za objednávku tvorí základná cena tovaru, ku ktorej sa pripočíta cena za dopravu určená tarifou dopravcu a prípadne cena dobierky.

Kupujúci si môže ako spôsob platby zvoliť:
– platbu vopred cez platobnú bránu TrustPay
– platbu vopred na bankový účet predávajúceho SK03 0200 0000 0037 6196 1854
– platbu na dobierku (platí v Slovenskej republike)

Doklad o kúpe (faktúru) posiela Predávajúci Kupujúcemu spolu s tovarom.

DODACIE PODMIENKY

Snažíme sa spraviť maximum, aby ste mali objednaný tovar čo najskôr vo svojich rukách. Dodacia lehota tovaru skladom v rámci Slovenskej republiky je približne 1-5 pracovných dní od potvrdenia objednávky.

Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok.

V prípade, že zvolíte úhradu formou bankového prevodu vopred, odosielame tovar až po pripísaní celej čiastky na účet /t.j. vrátane poštovného/.

Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty je Kupujúci bezodkladne informovaný.

SPÔSOB DOPRAVY A POŠTOVNÉ

Tovar posielame Slovenskou poštou, prípadne expresne kuriérom Slovenskej pošty. Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu ceny v prípade, že Slovenská pošta upraví výšku svojich cien doručovania.
Výška poštovného bude vypočítaná v závislosti od súhrnnej váhy tovarov, ktoré ste si objednali.

Poštovné v rámci Slovenskej republiky:
Do hmotnosti 2 kg: 3,00 Eur
Hmotnosť 2-5 kg: 4,90 Eur
Prostredníctvom kuriéra: 7,00 Eur

Radi Vám zašleme tovar i do inej krajiny. Kontaktujte nás pre získanie doplňujúcich informácií na miniartist.sk@gmail.com
Miesto doručenia tovaru je stanovené na základe objednávky Kupujúceho. Za splnenie povinnosti doručiť tovar sa považuje doručenie tovaru na určené miesto.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v termíne a mieste uvedenom v objednávke.

Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, Kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať Predávajúceho a s pracovníkom Slovenskej pošty spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie zásielky nebudú akceptované.

Predávajúci zodpovedá za tovar až do okamihu jeho prevzatia Kupujúcim, kedy zodpovednosť za prípadnú vzniknutú škodu na tovare prechádza na Kupujúceho.

Predávajúci dodá Kupujúcemu spolu s tovarom doklad o kúpe (faktúru), ktorý zároveň slúži aj ako záručný list.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie objednaného tovaru zavinené prepravcom. Za poškodenie alebo zničenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Uvedené situácie rieši Predávajúci dodaním nového tovaru Kupujúcemu po nahradení všetkých škôd prepravcom.

ZÁRUKA A REKLAMÁCIA TOVARU

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim. Predávajúci nezodpovedá za bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním.

Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady je Kupujúci povinný zaslať na adresu Predávajúceho kópiu dokladu o kúpe (záručný list), popis vady tovaru a tovar, ktorý je čistý a mechanicky nepoškodený. Náklady na prepravu tovaru znáša Kupujúci.

Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, Kupujúci má právo aby bola, bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť tovar za bezchybný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má Kupujúci, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak má tovar iné neodstrániteľné vady, Kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Ak nastane situácia, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na miniartist.sk@gmail,com). V prípade, že Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alterntívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže Kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, vyplývajúceho zo zmluvy alebo súvisiaceho so zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Odoslaním objednávky, resp. uzavretím zmluvy uzatvorenej na diaľku udeľuje Kupujúci Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním poskytnutých údajov. Kupujúci týmto vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, svoj súhlas udelil dobrovoľne a môže ho kedykoľvek bezplatne odvolať v písomnej forme na e-mailovej adrese predávajúceho. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov má za následok zrušenie objednávky.

Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje Kupujúceho žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločnosti zabezpečujúcej prepravu tovaru, ktorej sú osobné údaje kupujúceho poskytované v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných právnych vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky zmeny a doplnky vstupujú do platnosti dňom uverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z nesplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú, elektronickú formu komunikácie ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 10.5.2017.